Kedves Ügyfeleink,

Tájékoztatjuk Önöket az alábbiakról:
2019.02.17-én 00-04 óra között az SMS szolgáltatás szünetel. Az érintett SMS-ek utólag kiküldésre kerülnek.

Internetbank rendszerünkkel kapcsolatosan, a következő problémákat tapasztalhatja egyes esetekben:

Előfordulhat, hogy a netbank rendszer eléréséhez belépéskor új jelszót kell kérnie. Bankszámla, netbankon lekért számlatörténeti adataiban hiba lehetséges.

Valamennyi hiba elhárításán dolgozunk és tájékoztatjuk Önöket a helyreállításról.

Kérjük, hogy a gyors segítség érdekében hívják telefonon Ügyintézőinket. Fiókjaink telefonszáma az alábbi helyen érhető el: https://www.fokusztakarek.hu/fiokhalozat

A kellemetlenségekért elnézésüket kérjük!

Üdvözlettel: Fókusz Takarék
 1. Kezdőlap
 2. Vállalatok
 3. MFB hitelprogramok
 4. MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020


 

Termékleírás
Általános feltételek

 

Hitelprogram keretösszege
15 milliárd forint.

 

Hitelprogram célja
A mezőgazdasági termelés, elsősorban az állattenyésztés versenyképességének javításához, a jó minőségű termékek előállításához forrás biztosítása a mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával, halgazdálkodással foglalkozó vállalkozások, továbbá a baromfi, nyúl, sertés és szarvasmarha állattenyésztési ágazatban tevékenykedő termeltetők részére.

 

Hitel típusa
Éven túli lejáratú forgóeszköz hitel, illetve az 1.3. hitelcél esetében beruházási hitel.

 

Hitelfelvevők köre
A Hitelprogramban az alábbi vállalkozás vehet részt:

az egyéni vállalkozó,

 • az őstermelő,
 • a gazdasági társaság,
 • a szövetkezet,
 • az európai részvénytársaság, (a továbbiakban együtt: vállalkozás),
 • akinek/amelynek mezőgazdasági üzeme Magyarország területén található és
 • aki/amely mezőgazdasági tevékenységet folytat. Mezőgazdasági tevékenységnek minősül a mezőgazdasági termékek elsődleges termelése, tenyésztése, vagy termesztése, ideértve a betakarítást, a fejést, az állattenyésztést, valamint a mezőgazdasági célból történő állattartást; vagy
 • aki/amely halgazdálkodási tevékenységet folytat, vagy
 • aki/amely a baromfi, nyúl, sertés és szarvasmarha (utóbbiba beleértve a tej- és húshasznosítást) állattenyésztési ágazatban termeltető tevékenységet folytat és a tevékenység szerinti, országos érdekképviseleti szerv, vagy köztestület ajánlásával és termeltetői szerződéses kapcsolatokkal rendelkezik.

 

Hitelezésből kizártak köre


Nem vehet részt a hitelprogramban az olyan vállalkozás, amely

 

 • a hitelkérelem benyújtásának időpontjában csőd-, felszámolási eljárás, végelszámolás, végrehajtási eljárás vagy bármely tagállamban a 1346/2000/EK tanácsi rendelet szerinti kollektív fizetésképtelenségi eljárás hatálya alatt áll, vagy akivel szemben a bíróság, vagy az illetékes hatóság ilyen eljárást rendelhet el;
 • nagyvállalkozás esetében az a vállalkozás, amely hitelminősítése nem éri el az Európai Bizottság 2008/C14/02 számú közleménye szerinti „Gyenge (B)” hitelminősítési kategóriát;
 • a hitelkérelem benyújtásának időpontjában lejárt esedékességű adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;
 • a hitelkérelem benyújtásának időpontjában hitelszerződésből, bankgarancia/garancia megbízási szerződésből, vagy lízingszerződésből eredő lejárt tartozása áll fenn;
 • a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény szerint nincs nyilvántartásba véve, vagy a hitelkérelem benyújtásáig nem nyújtott be ügyfél-azonosító iránti kérelmet;
 • az Európai Unió Bizottságának valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata által érintett és a tiltottnak minősített támogatást nem fizette vissza;
 • a hitelkérelem benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, vagy a Strukturális és Beruházási Alapokból (2014-2020) juttatott valamely támogatással összefüggésben, a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette.

 

Hitelcélok

 

A hitel felhasználható az alábbi hitelcélokra és az Útmutató 9. pontjában részletezettek szerint hitelkiváltásra:

 

 • 1. Állattenyésztéshez kapcsolódó finanszírozásra:
 • 1.1. Mezőgazdasági és halászati célú forgóeszköz finanszírozás:
 • 1.1.1. Mezőgazdasági termelői forgóeszköz finanszírozás
 • 1.1.2. Halgazdálkodói forgóeszköz finanszírozás
 • 1.2. Termeltetői forgóeszköz finanszírozás
 • 1.3. Tenyészállat-vásárlás finanszírozás
 • 1.3.1 Termelői tenyészállat-vásárlás
 • 1.3.2 Termeltetői tenyészállat-vásárlás
 • 2. Növénytermesztéshez kapcsolódó forgóeszköz finanszírozásra

 

A hitel nem használható fel

 

 • áfa finanszírozására, kivéve, ha a vállalkozás áfa visszaigénylésére nem jogosult;
 • exporttal kapcsolatos tevékenység finanszírozására;
 • az importáruval szemben belföldi áru használatához kötött forgóeszköz finanszírozására;
 • üzletrész, részvény vásárlására;
 • forgóeszköznek minősülő, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő befektetések finanszírozására.

 

Hitel összege


A hitel összege nem lehet kevesebb, mint 1 millió forint és nem haladhatja meg a mezőgazdasági termelők és halgazdálkodók esetében az 50 millió forintot, termeltetők esetében az 500 millió forintot.

 

Saját erő


Saját erő nem szükséges.

 

Hitel pénzneme


HUF

 

Hiteldíjak

 

Kamat 3 havi EURIBOR + RKAF2 + legfeljebb 3,5 % a hitelintézetek által alkalmazható kamatfelár
Hitelbírálati díj A refinanszírozott hitelintézet aktuális kondíciós listája szerint, illetve az 50 millió Ft feletti közvetlen hitelezés esetén az MFB Zrt. kondíciós listája szerint, de legfeljebb a hitelösszeg 0,5%-a lehet, és nem haladhatja meg az 500 ezer forintot.
Szerződéskötési díj Legfeljebb egyszeri 1%, amely a szerződéskötést követően kerül felszámításra, a hitel teljes összege után.
Módosítási díj A refinanszírozott hitelintézet aktuális kondíciós listája szerint, illetve az 50 millió Ft feletti közvetlen hitelezés esetén az MFB Zrt. kondíciós listája szerint kerül felszámításra.
Rendelkezésre tartási jutalék 0,4%/év
Előtörlesztési díj Nem kerül felszámításra.
Késedelmi kamat A finanszírozó hitelintézet az aktuális kondíciós listája szerint határozhatja meg.
Behajtási költségátalány A vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően számolható fel.

 Futamidő alakulása

 

  A szerződéskötéstől számított
Rendelkezésre tartási idő legfeljebb 1 év
Lejárat legalább 2 év legfeljebb 6 év
Türelmi idő legfeljebb 3 év

 

Tőketörlesztés és kamatfizetés


Tőketörlesztés: türelmi időt követően negyedévente vagy félévente egyenlő tőketörlesztő részletekben.
Ügyleti kamat fizetése: naptári negyedévente esedékes.

 

Biztosítékok


A finanszírozó hitelintézet belső szabályzata szerinti, szokásos bankári biztosítékok.

 

Állami támogatás


A hitelprogram keretében nyújtott kedvezményes kamatozású hitel állami támogatásnak, formáját tekintve kedvezményes kamatozású kölcsönnek minősül. Az állami támogatásról szóló igazolást a kedvezményezettnek a nyújtott hitel támogatástartalmáról és a támogatási kategóriáról az MFB Zrt. adja ki.

 

 

 

Hirdetmények